Търсене на имоти
banner

​Перспективата за кредитния рейтинг на България повишена от стабилна на положителна от Ratings Fitch

Перспективата за кредитния рейтинг на България е повишена от стабилна на положителна от Международната рейтингова агенция Fitch Ratings, научаваме от Портала за обществени консултации към Министерския съвет. Според публикуваната на сайта информация,  рейтинговата агенция е потвърдила дългосрочния кредитен рейтинг на страната ни ‘BBB–' в чуждестранна и местна валута, тавана й за рейтинг ‘ВВВ+', както и краткосрочния й кредитен рейтинг в чуждестранна и местна валута ‘F3'. Оценката на Fitch Ratings за подобряването на перспективата до положителна означава значително подобрени показатели за развитието на външния сектор на България и по-добро представяне на външните й финанси в сравнение със страните от групата с рейтинг "ВВВ", благодарение на продължителния период на постоянен спад на съотношението на външния дълг към БВП и положителните тенденции по текущата сметка.
За повишаването на оценката на рейтинга, спрямо другите страни със сходен рейтинг, положително повлияват и показателите за публичните финанси на България. Очакваният от Fitch Ratings бюджетен дефицит от 0,6 % от БВП на България за 2017 г., е доста по-нисък от този на страните в групата с рейтинг "ВВВ". Според Агенцията ще продължи да намалява и съотношението държавен дълг към БВП, под това на страните с рейтинг "ВВВ". Експертити прогнозират също нарастване на икономиката на България с 3,0 % през периода 2017-2018 г. и засилване на растежа на БВП, което съответства на средния темп на растеж за държавите с рейтинг "ВВВ".
 
От  Fitch Ratings са посочени следните фактори, които индивидуално или колективно биха предизвикали следващо повишаване на оценката за рейтинга на България:
  • Засилване на потенциала за растеж на БВП и постепенно сближаване с равнищата на доходите спрямо държавите от групата със сходен рейтинг;
  • по-висок икономически растеж без появата на външни дисбаланси;
  • бюджетна стабилност, подкрепяща устойчивостта на публичния дълг.
Като фактори, които биха довели до преразглеждане и понижаване на перспективата до стабилна, от Агенцията са посочени: по-високи бюджетни дефицити водещи до бързо влошаване на траекторията на публичния дълг; материализиране на условни задължения чрез възможна подкрепа на държавни предприятия с публични средства.
 
Седмица по-рано от Портала за обществени консултации към Министерския съвет беше съобщено и за потвърждението от Международната рейтингова агенция Moody's на стабилната перспектива на кредитния рейтинг на страната ни Baa2, отразяващ от една страна баланса между устойчивото икономическо развитие и благоприятната фискална позиция, и от друга - предизвикателствата в структурно отношение, свързани с демографските развития.

Domaza - Недвижими имотиПо-стари новини