Политика за защита на личните данни

Търсене на имоти
banner

Политика за защита на личните данни

 

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА  http://www.paralel-realestate.com/

Условия за ползване Актуалност: 23.05.2018 г.

Този документ ("Условия") съдържа Условията за ползването на уебсайта   http://www.paralel-realestate.com/  ("Сайта"). Моля прочетете ги внимателно. Използвайки сайта, вие се съгласявате с тези Условия. Във връзка с предоставяните Услуги ПАРАЛЕЛ 83 ЕООД обработва лични данни съгласно Политиката за защита на личните данни („Политика“), която е неразделна част от тези Условия.

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. “ПАРАЛЕЛ 83” ЕООД, ЕИК: 203088356 на кратко (ПАРАЛЕЛ)   със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район Южен, кв. Беломорски, ул. „Пловдив – юг“ № 382 К., работещо като професионален посредник по занятие при сключването на сделки с недвижими имоти, ПАРАЛЕЛ предоставя на клиенти ("Клиенти", "Потребители"), чрез сайта  http://www.paralel-realestate.com/ информационни услуги ("Услуги"), свързани с търсене и предлагане на недвижими имоти ("Оферти") и осъществяване на сделки с недвижими имоти.

1.2. ДЕФИНИЦИИ  думите и изразите, използвани по-долу в настоящите общи условия имат следното значение:

- IP Адрес е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Потребителя, по начин, който позволява локализирането му в глобалната Интернет мрежа.

- Кукита (cookies) позволяват на уеб сайтовете да идентифицират отделните посетители и по възможност да показват страници, пригодени за конкретния потребител. Те дават на уеб сайтовете памет, с която да разпознават посетители един от друг . Куки е текстов низ от символи, който се прехвърля от сайта върху браузъра на Вашия компютър. Кукито се съхранява като файл на Вашия компютър и се използва от уеб сайта, за да запомни компютъра, от който достъпвате сайта. Едно куки обикновено съдържа име на домейн, от който идва кукито, дата и време за изтичане валидността на кукито и стойност.

Когато достъпвате нашия уеб сайт, възможно е да Ви изпратим куки, което да ни помогне да идентифицираме Вашия компютър като отделен потребител и да съберем анонимна статистика, която ще ни помогне да разберем как посетителите използват нашия сайт и ще ни даде насоки за подобряване на неговата структура. Ако предпочитате да не получавате куки, можете да настроите браузъра си да Ви предупреждава преди да приема кукита или можете изцяло да изключите получаването на кукита във Вашия браузър.

- Активно поведение означава кликване/натискане/селектиране на електронна връзка или рекламен банер през http://www.paralel-realestate.com/ отвеждащ потребителя към други интернет страници.

- Електронна препратка е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

- ЗЗЛД означава българския Закон за защита на личните данни;

- Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM, получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (hack), атака за отказ на услуга (denial of service attack - DoS), извършване на действия, които могат да бъдат класифицирани като промишлен и индустриален шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (crack), изпращане на „троянски коне“ или предизвикване инсталация на вируси, или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се класифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

- Интернет сайт е съвкупност от интернет страници, с обща заглавна интернет страница, която се зарежда във Вашия браузър, при изписване на електронния адрес http://www.paralel-realestate.com/ 

- Интернет страница по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от сайт.

- Интерфейс е комбинация от графични обекти, асоциирани с програмен код, посредством който потребителят комуникира с интернет сайта по достъпен за него начин.

- Информационна система е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма, осигурява автоматична обработка на данни.

- Информационни материали означава обяви (включително, но без ограничение, обяви за продажба, покупка, предлагане, търсене и отдаване под наем на недвижими имоти), предложения, известия, рекламни и промоционални материали, периодични информационни бюлетини, брошури, статии, новини, анкети, публикации чрез текстови и графични елементи, снимки, скици и други, които Потребителят се съгласява да получава със създаването на Акаунт.

- Общи условия означава настоящите общи условия, както и всички последващи техни изменения, публикувани на интернет страницата http://www.paralel-realestate.com/ 

- Пасивно поведение означава не напускането на сайта http://www.paralel-realestate.com/ или други под-страници на основния домейн (в случаите, когато имот / услуга са достигнати директно чрез интернет търсачка), след като той се е заредил в браузъра на потребителя.

- Потребител на Интернет сайта е всяко дееспособно физическо лице навършило 18 години, въвело електронния адрес или достигнало до интернет страницата, под-страници или сайта http://www.paralel-realestate.com/ или чрез пренасочване от друг уебсайт.

- Случайно събитие е непредвидено обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.

- Уебсайт/сайт е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, НТТР5 или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

1.3. За да ползвате Услугите, Вие гарантирате, че сте навършили 18 години и сте дееспособен/а да сключите договор при посочените тук Условия.

1.4. Сайтът предоставят информационен масив с електронни записи, ("оферти за предлагане" и "заявки за търсене" на недвижими имоти), корпоративна информация, собствени и чужди материали под формата на статии и новини, статистическа и географска информация от външни източници, собствена статистическа информация за средни цени на имотите в България, изображения, графични изображения, други материали, свързани с предмета на дейност на ПАРАЛЕЛ.

1.5. Офертите за предлагане и заявките за търсене на недвижими имоти се събират, обработват и въвеждат в базата-данни, лично от брокерите и администраторите на Агенцията. Информацията постъпва от клиентите на ПАРАЛЕЛ във връзка с предмета на дейност на компанията, а именно консултантска и посредническа дейност при сделки с недвижими имоти.

1.6. Информацията постъпва от Клиентите на ПАРАЛЕЛ по повод извършваната по занятие от ПАРАЛЕЛ, брокерска дейност при осъществяване на сделки с недвижими имоти.

1.7. ПАРАЛЕЛ декларира, че интернет страницата на ПАРАЛЕЛ http://www.paralel-realestate.com/  е достъпна за всички Потребители, съгласили се с действащите Общи условия. 

1.8. Потребителите по смисъла на настоящите Общи условия са Нерегистрирани потребители - тези, които посещават Интернет страницата на ПАРАЛЕЛ без да извършват регистрация и без да са открили свой личен Акаунт.

1.9. Сайта на агенция ПАРАЛЕЛ предоставя огромен набор от информация със записи за търсене и предлагане на недвижими имоти на територията на град Пловдив и страната, корпоративна информация, както и други материали, свързани с предмета на дейност на Агенцията. Критериите, по които се търси информация за недвижими имоти, начините по които информацията е изложена, нейното съдържание и предоставените възможности за получаването й от партньори и потребители, са част от фирмената практика и политика на ПАРАЛЕЛ за предлагането на недвижими имоти в интернет.

1.10. Агенция ПАРАЛЕЛ НЕ ПРЕДОСТАВЯ ЛИЧНИ ДАННИ на потребителите, а единствено и само характеристиките на предлагания или търсения недвижимия имот.

1.11. Агенция ПАРАЛЕЛ има право да премахне във всеки един момент вече публикувана оферта, ако в процеса на работата по нея се установи, че съдържанието й не отговаря на действителността, относно състояние на предлагания имот или подадената заявка за търсене на недвижим имот.

 

2. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПАРАЛЕЛ

2.1.     ПАРАЛЕЛ има право да публикува на Интернет сайта всякаква текстова, графична и друга информация във връзка с оферти от собствената си база данни с цел реклама и информация; съдържание, пряко или непряко свързано с дейността, която извършва в областта на недвижимите имоти, под формата на новини, статии, публикации чрез текстови и графични елементи, предоставяйки я за добросъвестно ползване от регистрирани и нерегистрирани потребители, в зависимост от това къде се намира и за кой вид потребители е достъпна.

2.2.     ПАРАЛЕЛ се задължава да предприеме необходимото така, че съдържанието на Интернет сайта да бъде точно и актуално във всеки един момент. Въпреки това, обаче, ПАРАЛЕЛ не носи никаква отговорност за валидността или верността на Информационните материали, предоставени на Потребителите. Потребителите разбират и се съгласяват, че обявените цени са индикативни към момента на публикуване, не пораждат обвързващо предложение за покупка, продажба, наем или каквато е конкретната услуга, както и че цените подлежат на едностранна промяна във всеки един момент; характеристиките на имотите са индикативни, не са гарантирани от ПАРАЛЕЛ и може да не са достоверни, действителни или действащи. Услугите на ПАРАЛЕЛ се предоставят възмездно - срещу индивидуална такса, дължима от всеки Потребител, решил да ползва услугите на ПАРАЛЕЛ, която такса се договаря индивидуално между страните в зависимост от предоставяната услуга. Потребителите не могат да търсят обезщетение за претърпени вреди и/или пропуснати ползи в резултат използването на Интернет сайта.

2.3.     ПАРАЛЕЛ се задължава да обработва личните данни на Потребителите законосъобразно и добросъвестно.

2.4.      Ако Потребителят с действията си накърнява доброто име на ПАРАЛЕЛ, нарушава законите в Република България или застрашава програмните и технически средства, чрез които се предоставят услугите. В случай на осъществени неправомерни действия по предходната точка и/или при поискване от компетентните органи на Република България, ПАРАЛЕЛ има право да предоставя на компетентните органи цялата налична информация за действията и самоличността на Потребителя.

2.5.      ПАРАЛЕЛ има правото да изисква от Потребителите допълнителна информация и/или декларации съгласно от Закона за мерките срещу изпирането на пари и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, във връзка с извършването на конкретна операция.

2.6.      ПАРАЛЕЛ има всички други права и задължения, подробно регламентирани от действащото законодателство и от настоящите Общи условия.

2.7.      ПАРАЛЕЛ си запазва правото да добавя нови Услуги, функционалности и правила за ползване на Сайта, да променя или премахва съществуващите такива, без да е необходимо предварително предупреждение или съгласие на потребителите.

2.8.      Настоящите Условия е възможно да бъдат променяни във връзка с развитие, добавяне на нови, промяна или прекратяване на съществуващи Услуги или при законодателни промени. При извършване на промени, те ще бъдат сведени до Вашето знание и публикувани тук.

2.9.      Поради това че Услугите могат да бъдат ползвани само съгласно настоящите Условия, в случай че не сте съгласни с тях, не трябва да ползвате Сайта.

 

3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

3.1.      Потребителят е длъжен да спазва разпоредбите на настоящите Общи условия.

3.2.      При попълването на контактната форма  в електронната система на ПАРАЛЕЛ Потребителят се задължава да предостави следната минимално изискуема информация: презиме, фамилия, точен и валиден телефон за връзка, персонален адрес на електронна поща (e-mail). От Потребителя може да бъде изискано и предоставянето на допълнителна информация, като нейното предоставяне ще бъде от доброволен характер.

3.3.       Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят (регистриран или нерегистриран) не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на Интернет сайта на ПАРАЛЕЛ.

3.4.      Потребителят е длъжен да подхожда честно и почтено спрямо другите Потребители и е изцяло отговорен за действията или бездействията си при използването на Интернет сайта.

3.5.       Потребителят няма право да предприема действия, които могат да попречат или да повлияят на функционирането на Интернет сайта, както и действия, които включват повреда, промяна, премахване или затрудняване на достъпа до данните на други Потребители.

3.6.       Със попълването на контактната форма  в електронната система на ПАРАЛЕЛ и с приемането на настоящите Общи условия Потребителят дава своето изрично, свободно изразено и информирано съгласие за обработване на личните му данни. Личните данни на Потребителите ще бъдат събирани и обработвани от ПАРАЛЕЛ съгласно разпоредбите на ЗЗЛД и Политиката за защита на личните данни, представляваща Приложение № 1 към тези Общи условия и съставляваща неразделна част от тях.

 

4. ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ

4.1.      Със попълването на контактната форма  в електронната система на ПАРАЛЕЛ  и с приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява по подразбиране да получава Информационни материали от ПАРАЛЕЛ и неговите търговски партньори. 

4.2.      Отказът от получаване на информационни материали от страна на Потребителя може да бъде направен по всяко време посредством:

-      използването на специално указана интернет връзка, която се съдържа в Информационните материали;

-      свързване с ПАРАЛЕЛ чрез формата за контакт, указана на Интернет сайта, без всякакво по-нататъшно задължение от едната към другата страна и без всяка една от страните да отговаря за каквито и да било нанесени вреди.

4.3. Отказът от получаване на Информационните материали от страна на Потребителя не означава, че той отхвърля, изменя или се отказва от приемането на настоящите Общи условия.

4.4. ПАРАЛЕЛ си запазва правото да избира към кого да изпраща Информационните материали, както и да премахне от своята база данни Потребител, който е дал своето съгласие да получава Информационни материали без всякакви бъдещи ангажименти от страна на ПАРАЛЕЛ или допълнително предизвестие.

4.5. С приемане на тези Общи условия всеки Потребител на ПАРАЛЕЛ се съгласява по подразбиране да получава на предоставените от него e-mail адрес и телефон повиквания, съобщения и кратки текстови съобщения (SMS) от ПАРАЛЕЛ, осъществявани с или без човешка намеса за целите на директния маркетинг и реклама на сходни продукти или услуги, предоставяни от ПАРАЛЕЛ.

4.6. ПАРАЛЕЛ си запазва правото да избира към кого да изпраща такива повиквания и/или съобщения, както и да премахне от своята база данни за изпращане на повиквания и/или съобщения отделни контакти на Потребител без всякакви бъдещи ангажименти от страна на ПАРАЛЕЛ и без допълнително предизвестие.

4.7. Всеки Клиент може по всяко време да изрази несъгласието си да получава повиквания, съобщения и кратки текстови съобщения (SMS) от ПАРАЛЕЛ за целите на директния маркетинг и реклама, като се обади в работно време (от 09:00 до 17:00 ч. - всеки работен ден от понеделник до петък) на телефон [+359 899 104 238], като посочения телефонен номер е достъпен от всички оператори в страната.

4.8. Със  попълването на контактната форма  в електронната система на ПАРАЛЕЛ на Интернет сайта и с приемането на настоящите Общи условия Потребителят дава своето изрично, свободно изразено и информирано съгласие за обработване на личните му данни. Личните данни на Потребителите ще бъдат събирани и обработвани от ПАРАЛЕЛ съгласно разпоредбите на ЗЗЛД и Политиката за защита на личните данни, представляваща Приложение № 1 към тези Общи условия и съставляваща неразделна част от тях.

4.9. ПАРАЛЕЛ ще използва IP адресите на Потребителите, събирани по време на интернет връзката им с Интернет сайта, за технически цели. Освен това, IP адресите ще бъдат използвани за събирани на обща статистическа демографска информация (напр. относно региона, от който е осъществено свързването) и могат да бъдат използвани за статистически анализ и коригиране на грешки в системата. Данните могат да бъдат свързвани с други данни, предоставяни от Потребителите за целите на предоставяне на услуги на Интернет сайта http://www.paralel-realestate.com/ .

4.10. ПАРАЛЕЛ декларира, че преминаването през Интернет сайта http://www.paralel-realestate.com/ .генерира файлове - „бисквитки", т.е. малки части от текст, които се записват на компютрите на лицата, използващи Интернет сайта, и че те правят възможно да се адаптират услугите и съдържанието към техните индивидуални потребности и предпочитания и да се събира обща статистическа информация, свързана с начина, по който Интернет сайта http://www.paralel-realestate.com/ .се използва. Лице, използващо Платформата, може да блокира процеса на генериране на файлове - „бисквитки" по всяко време чрез избор на съответна опция в уеб браузъра си. ПАРАЛЕЛ декларира, че когато опцията за записване на файлове - „бисквитки" е забранена в уеб браузера, е възможно да възникнат затруднения при използването на Интернет сайта http://www.paralel-realestate.com/  които могат да включват по- бавно от обичайното изпълнение на операции или неизпълнението им, както невъзможност от предоставяне на елементи от информацията налична в сайта. Подробна информация за начина, по който ПАРАЛЕЛ събира и използва на „бисквитки" можете да намерите в Политиката за използване на „бисквитки“, представляваща Приложение № 2 към тези Общи условия и съставляваща неразделна част от тях.

4.11. Със попълването на контактната форма  в електронната система на ПАРАЛЕЛ  и с приемането на настоящите Общи условия Потребителят дава предварително своето изрично и неотменимо съгласие да получава квалифицираните от Закона за електронната търговия „не поискани търговски съобщения", отправяни от ПАРАЛЕЛ по електронната поща, посочена от него при попълване на контактната форма в електронната система на ПАРАЛЕЛ. В случай, че Потребителят не желае да получава съобщения  е необходимо да уведоми ПАРАЛЕЛ по надлежния начин.

 

5. ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ

5.1. Цялата информация от базата данни на ПАРАЛЕЛ, включваща оферти за предлагане и заявки за търсене на недвижими имоти, (включително текстово съдържание, изображения, графики, снимки, файлове и др.) е интелектуална собственост на ПАРАЛЕЛ ЕООД.

5.2. Разпореждането с правата на собственост става с изричното писмено съгласие на ПАРАЛЕЛ. Съдържанието на Интернет сайта не може да се копира или репродуцира, освен доколкото не е необходимо конкретен материал да бъде разглеждан онлайн. Всеки Потребител има право да отпечатва цели страници от Интернет сайта за своя лична употреба с нетърговска цел при следните условия: 

- нито един документ или свързани с него графики от Интернет сайта да не бъдат изменяни по никакъв начин; 

- нито една графика от Интернет сайта да не бъде използвана отделно от съответния текст;

- авторското право, търговската марка или други декларации на ПАРАЛЕЛ да присъстват във всички копия;

- не се нарушават авторските права на ПАРАЛЕЛ или на трети лица, свързани пряко или косвено с публикуваното съдържание на Интернет сайта;

- не се нарушават разпоредбите на настоящите Общи условия.

5.3. При публикуването на чуждо съдържание ние полагаме максимални усилия да изясним правата на интелектуална собственост върху снимки, текстове, графични решения и функционалности. Молим да бъдем извинени, ако не сме успели да установим и да се свържем предварително с автора на използвани от нас материали.

5.4. При претенции за авторски права върху съдържанието, заявителят е длъжен да уведоми ПАРАЛЕЛ, като конкретизира обекта на авторско право и представи документи за собственост върху обекта. При искане за премахване на съдържанието, обект на авторско право, отправено при условията на предходното изречение, ПАРАЛЕЛ ще се съобрази с желанието на автора.

5.5. Цялото съдържание, включително, но не само, статични изображения, динамични изображения, текст и или мултимедийно съдържание, публикувани на Интернет сайта http://www.paralel-realestate.com/  са собственост на ПАРАЛЕЛ или на трети лица, като в този случай съдържанието може да бъде съпътствано от изричен текст по отношение неговата собственост.

5.6. Потребителите не могат да копират, прехвърлят, модифицират или да правят други изменения; използват, свързват с, излагат, включват каквото и да било съдържание в друг контекст, извън този на ПАРАЛЕЛ, включително всякакво съдържание от Интернет сайта извън ПАРАЛЕЛ, премахвайки изображения, марки, дистрибуция на материали, приготвени за репродукция, модифициране или излагане на съдържание, без изричното писмено съгласие на ПАРАЛЕЛ.

5.7. Всяко използване на съдържанието на Интернет сайта задруги цели, освен изрично упоменатите в тези Общи условия или в друг документ, който ги придружава ако такъв има, е забранено.

5.8. Употребата на публикуваната в Интернет сайта информация, реел. на неговото съдържание други Сайтове е забранена.

5.9. За всяко нарушение на интелектуалната собственост, която е обект на закрила съгласно настоящия раздел , включително, но не само настоящите Общи условия, ПАРАЛЕЛ има право на неустойка в размер на 10 000 (десет хиляди) лева. Това не ограничава правото на ПАРАЛЕЛ да търси отговорност на нарушителя за реално претърпени вреди и/или пропуснати ползи по съответния законов ред. 

 

6. ОТГОВОРНОСТИ

6.1.     ПАРАЛЕЛ и неговите ръководители, служители или представители се освобождават от всякакво задължение и отговорност за всякакви загуби или щети, понесени от Потребителя или други лица (включително всякакви преки, непреки, наказателни или косвени загуби или щети, пропуснати приходи, печалби, нарушена репутация, загуба на данни, поръчки, използване на парични средства, както и загуби или щети, възникнали или свързани по някакъв начин с прекъсване на дейността, било по силата на предявен иск за небрежност, по силата на договор или по друг начин), в някаква връзка с използването на Интернет сайта или във връзка с използването, невъзможността за използване или резултатите от използването на Интернет сайта, или във връзка с типа на представеното съдържание на Интернет сайта; грешки или пропуски в съдържанието; Уебсайтове, свързани с Интернет сайта, или материалите на такива Уебсайтове, включително загуби или щети поради вируси, които могат да засегнат компютърното оборудване, софтуера, данните или друго имущество на Потребителя поради предприети действия и достъп до, използване или разглеждане на Интернет сайта, или изтеглянето от страна на Потребителя на материали от Интернет сайта или Уебсайтове, свързани със Интернет сайта. Настоящите условия не изключват или ограничават единствено отговорността на ПАРАЛЕЛ, която не може да се изключи или ограничи съгласно действащото законодателство към момента на претендираното събитие, нанесло вреди.

6.2.      Ние от  (ПАРАЛЕЛ) се стремим да поддържаме максимално коректна и актуална информация в Сайта, но поради динамиката и многообразието на изнесената информация, както и поради факта че информацията често е предоставена от трети лица при самостоятелна тяхна отговорност, потребителите на Сайта се съгласяват, че това (поддържането на максимално точна и актуална информация) не винаги е възможно. Ето защо, ПАРАЛЕЛ не поема отговорност за точност и изчерпателност на информацията и Услугите, и си запазва правото да подаде на потребителя коригирана информация при отправено конкретно запитване.

6.3.      Вие (като Потребител) се задължавате да предоставите верни данни при ползването на услугите, във връзка с попълването на формите за контакт в Сайта. При неточност в данните, Вие нямате право да ползвате Услугите до отстраняването ѝ. 

6.4.     Попълвайки която и да е от формите за контакт в сайта, с натискането на бутана ИЗПРАТИ, Вие се съгласявате с Условията, като давате изрично своето съгласие да се свържем с Вас на посочения телефон, както и да получавате електронни съобщения от ПАРАЛЕЛ под формата на имейл и СМС. Във всеки изпратен до Вас имейл, Вие имате възможност да се откажете от получаването на съобщения по електронна поща. Ако не желаете да получавате СМС съобщения на телефона си, Вие трябва да заявите това, като се обадите на тел. 0899 104 238 или заявите на посочения електронен адрес в сайта на ПАРАЛЕЛ  в делнични дни между 09.00 и 18.00 часа.

6.5.     Обявените в сайта цени на недвижимите имоти най-често могат да бъдат променяни и не пораждат обвързващо предложение за сделка с недвижим имот.

6.6.      Частичното или пълно попълване на формата за контакт не задължава ПАРАЛЕЛ да осъществи обратна връзка с Потребителя.

 

7. ПРАВО НА ПРОМЕНИ

 

7.1. ПАРАЛЕЛ си запазва правото да добавя нови Услуги, функционалности и правила за ползване на Сайта http://www.paralel-realestate.com/  , да променя или премахва съществуващите такива, без да е необходимо предварително предупреждение или съгласие на потребителите.

7.2. Настоящите Условия е възможно да бъдат променяни във връзка с развитие, добавяне на нови, промяна или прекратяване на съществуващи Услуги или при законодателни промени. При извършване на промени, те ще бъдат сведени до Вашето знание и публикувани тук.

7.3. Поради това че Услугите могат да бъдат ползвани само съгласно настоящите Условия, в случай че не сте съгласни с тях, не трябва да ползвате Сайта.

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

8.1.      Настоящите Общи условия се подчиняват на нормите на действащото българско законодателство.

8.2.       Ако някоя от разпоредбите на тези Общи условия е недействителна или неприложима до определена степен, то тя се замества по право от повелителните норми на закона и не влече недействителност на останалите разпоредби на Общите условия.

8.3.      Възникналите спорове между страните произтичащи от или във връзка с ползването на Интернет сайта на ПАРАЛЕЛ, с изключение на тези, по които двете страни постигнат съгласие, ще бъдат отнасяни за разрешаване до компетентния български съд.

8.4.      Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни и/или допълвани по реда, по който са приети, или за всеки конкретен случай със специални условия.

8.5.     Изменените или новоприети Общи условия се публикуват на Интернет сайта на ПАРАЛЕЛ  http://www.paralel-realestate.com/ и влизат в сила незабавно. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 : ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА САЙТА  http://www.paralel-realestate.com/

Моля, прочетете този документ внимателно. Той съдържа Политиката за защита на личните данни на Потребителите на Сайта (“Политика”) и е неразделна част от Условията за ползване на Сайта. В случай че не сте съгласни с Политиката, не можете да използвате Сайта.

Интернет сайтът:  http://www.paralel-realestate.com/ (наричан по - долу „Сайт“) се управлява от „ПАРАЛЕЛ 83“ ЕООД, еднолично дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 203088356, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район Южен, кв. Беломорски, ул. „Пловдив – юг“ № 382 К (наричано по - долу „ПАРАЛЕЛ“ или „Администратор“). ПАРАЛЕЛ предоставя информация относно обхвата на съгласието на Потребителя за обработка на личните данни, предоставени доброволно от Потребителя (както е дефиниран в Общи условия за ползване на интернет сайта и предоставяните чрез него услуги) чрез приемане на Общите условия и настоящата Политика за защита на личните данни.

1. Лица, за които ПАРАЛЕЛ съхранява и обработва данни

1.1. Във връзка с предоставяните Услуги, ПАРАЛЕЛ обработва информация относно следните Субекти на данни:

а/ физически лица, ползватели на Сайта, отправили запитвания ( чрез обаждане на телефон или използване на някоя от контактните форми на сайта);

б/ физически лица, отправили друга кореспонденция към ПАРАЛЕЛ.

2. Информация, която ни предоставяте Вие като Потребител на Сайта

2.1. Вие можете да използвате Услугите, предоставяни чрез Сайта, като използвате формите за контакт с ПАРАЛЕЛ, където ясно обозначаваме задължителните полета за предоставяне на лични данни, без които е невъзможно да предоставим Услугите ни.

2.2. Сайтът на ПАРАЛЕЛ предоставя информационни услуги на Потребителите без да изисква регистрация.

2.3. ПАРАЛЕЛ съхранява и обработва информация за лични данни постъпила чрез формите за контакт в Сайта, чрез обаждания по телефон или чрез изпращане на кореспонденция по електронна поща.

2.4. ПАРАЛЕЛ съхранява и обработва информацията за  Потребителя който предоставя лични данни като презиме, фамилия, точен и валиден телефон за връзка, персонален адрес на електронна поща (e-mail), , постъпила чрез формата за контакт в Сайта, където Потребителят (Субектът на данни) има възможност да се абонира за получаването на имейл известия (Известяване) за новини, нови или актуализирани обяви (оферти за недвижими имоти), според избрани критерии за търсене. Потребителят може да прекрати абонамента си, като се обади на тел. 0899 104 238 всеки работен ден от 09 до 18 часа, или заяви желанието си чрез електронна поща (e-mail)

2.5. Сайтът дава възможност на Потребителя да маркира избрани обяви (оферти за предлагане и заявки за търсене на недвижими имоти), който е лесно да бъдат разгледани Във връзка с тази функционалност на Сайта, ПАРАЛЕЛ съхранява информация за т. нар. Cookie или "бисквитки".

2.6. Сайтът запазва информация за предишни търсения на Потребителя, както и за вече разглеждани обяви. В тези случаи Сайтът на ПАРАЛЕЛ използва "бисквитки" , за да Ви покаже бързи линкове за повтаряне на вече направени търсения и разглеждани оферти.

3. Цели, за които обработваме лични данни

3.1. ПАРАЛЕЛ събира, използва и обработва информацията, описана по-горе с Цел:

а/ предоставяне на търсената от Потребителя информация за недвижими имоти и свързаните с тях информационни услуги,

б/ за сключване на договор;

в/ за приемане и обработване на получени оферти, сигнали, жалби, искания и друга кореспонденция;

г/ за изпълнение на законови задължения, свързани с изисквания за съхраняване или предоставяне на информация във връзка с разпореждане от компетентни държавни или съдебни органи.

4. Информацията, която обработваме и съхраняваме

4.1. По повод осъществяване на основния си предмет на дейност, чрез своите сайтове, ПАРАЛЕЛ събира и обработва информация, свързана с търсене и предлагане на недвижими имоти, като за тези цели агентите и администраторите на ПАРАЛЕЛ въвеждат в корпоративната база данни информация, подадена от Потребителите, както следва:

а/ при търсене на имот: име, телефон, e-mail, бюджет (приблизителна цена на сделката), характеристики на търсения имот;

б/ при предлагане на имот: име, телефон, e-mail на собственика, адрес на имота, продажна цена или месечен наем, основни характеристики на имота, според корпоративните изисквания за въвеждане на специфична информация в базата данни;

в/ при разглеждане на кандидатури за работа: имена на кандидатите, телефон, e-mail за връзка, биографични данни.

4.2. ПАРАЛЕЛ не събира и не съхранява чувствителни лични данни от специалната категория по смисъла на чл. 5 от Закона за защита на личните данни, а именно такива които:

а/ разкриват расов или етнически произход;

б/ разкриват политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели;

в/ се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном.

5. Сигурност

5.1. ПАРАЛЕЛ работи за защита на поверителността и сигурността на информацията, която получава в хода на своята дейност. Достъпът до тази информация е ограничен и са налице политики и процедури, предназначени да предпазят информацията от загуба, злоупотреба и неправомерно разкриване.

6. Използване на събраната информация 

6.1. Личните данни на Потребителя се използват за допустими от закона цели, преследвани от страна на Администратора и за изпращане на Информационни материали (така какго са дефинирани в Общи условия за ползване на интернет сайта http://www.paralel-realestate.com/ и предоставяните чрез него услуги на Потребителят за което Потребителят предоставя своето съгласие чрез попълването на контактната форма. Броят на Информационни материали, изпращани от Администратора, може да е различен. Към всеки един момент Потребителят има право да поиска писмено да се преустанови получаването от негова страна на подобни Информационни материали.

6.2. ПАРАЛЕЛ използва предоставената информация единствено по повод осъществяване на дейността си и с цел осъществяване на желаните от потребителите и клиентите сделки с недвижими имоти и приемането на нови служители.

7. Срокове за съхранение на информация и лични данни

7.1. Регистрационни данни (като име, фамилия, имейл адрес) и IP адрес - съхраняват се без определен срок, до изтриването им от Вас

7.2. Абонаменти за получаване на обяви с избрани критерии - за периода, за който е активен абонаментът, до неговото прекратяване. Абонаментът може да бъде прекратен по всяко време.

7.3. Бързи търсения и последно разглеждане оферти - до изтриването им от Вас

7.4. "Бисквитки" - до изтриването им от Вас или до 6 месеца от последното ползване на Сайта

 

7.5. Системни логове (могат да съдържат информация като: дата и час, IP адрес, URL, информация за версия на браузър и устройство) - за период до 1 година.

7.6. Копия на базата данни (Backup) - до 30 дни.

7.7. Кореспонденция, жалби и сигнали, искания, вкл. по електронна поща - за срок до 5 години.

7.8. Записи на входящи телефонни обаждания през контактния център на ПАРАЛЕЛ - до 3 месеца.

7.9. Автобиографии и свързани с тях документи на кандидати за работа в ПАРАЛЕЛ - до 1 месец от подаването им.

7.10. Посочените срокове могат да бъдат променени, съгласно изискванията на действащото законодателство.

7.11. При разрешаване спорове и водене на съдебни дела, е възможно запазване на данни за по-дълъг от посочените срокове - до окончателно приключване на спора и съдебното производство.

8. Кога и как ПАРАЛЕЛ предоставя информация за лични данни.

8.1. ПАРАЛЕЛ не предоставя по никакъв повод на трети лица, информация, представляваща лични данни на потребителите, освен с тяхното изрично съгласие и в предвидените от Закона случай.

8.2. ПАРАЛЕЛ може да предоставя личните данни на Потребителите на субекти, които имат право да ги получават съгласно приложимото законодателство, включително на лица, на които е възложено обработването на лични данни. Лицата, на които е поверена обработката на лични данни въз основа на отделен договор, са длъжни да спазват принципите за поверителност и сигурност на личните данни, и по - конкретно, да не предоставят достъп до данните на неоправомощени лица и да използват физически и технически мерки за сигурност, които са подходящи за метода на обработка на данните. При писмено поискване от страна на Потребителя, ПАРАЛЕЛ му/й предоставя подробна информация относно субекта, на когото е поверена обработката на личните данни, обхвата на поверените данни и датата на прехвърляне на данните. В допълнение, по този ред ПАРАЛЕЛ също така предоставя достъп до актуална и подробна информация относно техническите мерки, които се използват или предоставят от ПАРАЛЕЛ, за предотвратяване на придобиването и изменянето на личните данни. 

8.3. С оглед осъществяването на желаните сделки с недвижими имоти от страна на Потребителите, подали оферти за предлагане на недвижими имоти, ПАРАЛЕЛ има право да предоставя на трети лица описателна характеристика на  имотите, изготвена според правилата на корпоративната практика на ПАРАЛЕЛ и изнесена в публичната част на Сайта.

9. Вашите права по отношение на личните данни, които сте предоставили на ПАРАЛЕЛ.

9.1 С използването на Сайта Потребителят се съгласява неговите/нейните данни да бъдат обработвани до степента и по начина, описани по - горе, и за посочените в настоящата Политика цели. На основание чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД с настоящото волеизявление АЗ Потребителят на сайта давам своето изрично, конкретно и информирано съгласие за обработка на личните ми данни (посочени във формуляра за регистрация) от страна на „ПАРАЛЕЛ 83“ ЕООД, еднолично дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 203088356, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район Южен, кв. Беломорски, ул. „Пловдив – юг“ № 382 К,свързани с осъществяването на дейността на Интернет сайта http://www.paralel-realestate.com/ . 

9.2. Известно ми е правото да осъществявам достъп и да внасям поправки в доброволно предоставените лични данни в съответствие с чл. 26 и следващите от ЗЗЛД. Също така предоставям своето изрично, конкретно и информирано съгласие за прехвърляне на лични данни от страна на ПАРАЛЕЛ към администратори на лични данни и/или лица, обработващи лични данни, намиращи се в държави извън ЕС/ЕИП, които не осигуряват адекватно ниво на защита на данните по смисъла на чл. 36а, ал. 2 ЗЗЛД за описаните по - горе цели. Известно ми е, че не-предоставянето на лични данни може в значителна степен да затрудни или възпрепятства нормалното осъществяване на дейността на Интернет сайта http://www.paralel-realestate.com/ 

9.3. Съгласен съм да получавам посредством електронна поща или по SMS/мобилен телефон от „ПАРАЛЕЛ“ ЕООД или нейни партньори Информационни материали (така както са дефинирани в Общи условия за ползване на интернет сайта http://www.paralel-realestate.com/ и предоставяните чрез него услуги). Информиран съм, че в случай, че не желая да продължа да получавам Информационни материали (така както са дефинирани в Общи условия за ползване на интернет сайта http://www.paralel-realestate.com/ и предоставяните чрез него услуги) от „ПАРАЛЕЛ“ ЕООД мога да се откажа от получаването на електронна поща по начина указан в Общите условия.

10. Защита на личната неприкосновеност на деца

10.1. ПАРАЛЕЛ декларира че уебсайтът  http://www.paralel-realestate.com/ не е предназначен за деца. Разбираме значението на защитата на информацията за децата, особено в онлайн средата и ние нямаме политика да събираме умишлено или поддържаме информация за лица под 18-годишна възраст.

11. Информация за логове, "бисквитки" и интернет маяци

11.1. Сайтът събира стандартна информация за интернет логовете, включително Вашия IP адрес, вид браузър и език, време на достъп и референтни уебсайт адреси. За да сме сигурни, че Сайтът е добре поддържан и за да гарантираме по-добра навигация, ние или нашите доставчици на услугата, можем да използваме “бисквитки” (cookies) (малки текстови файлове, съхранявани в браузъра на потребителя) или интернет маяци (web beacons) (електронни изображения, които позволяват на Уебсайта да брои посетителите на определена страница, и да достъпва определени „бисквитки“) за събиране на обобщени данни.

11.2. Събраната с бисквитките информация не може да бъде свързана с определено лице. С използването на този Сайт, Вие се съгласявате с използването на бисквитки.

11.3. Можете да използвате настройките на Вашия браузър, за да изтриете и/или забраните получаването на бисквити от конкретен или от всички сайтове. 

12. Социални мрежи и платформи.

12.1. Пожелавайки да участвате в различни блогове, форуми и други социални медийни платформи, които се предлагат от ПАРАЛЕЛ или които Ви предоставяме. Всички лични данни или друга информация, която споделяте в Социалните медийни платформи, може да бъде прочетена, събирана и използвана от другите потребители на Социалните медийни платформи, върху които ние имаме само частичен или нямаме никакъв контрол. Поради ПАРАЛЕЛ не  носи отговорност за употребата, злоупотребата или незаконното присвояване от други потребители на каквито и да било лични данни или друга информация, която Вие споделяте в Социалните медийни платформи.

12.2. Връзката към уебсайта на трета страна не трябва да се тълкува като потвърждение от ПАРАЛЕЛ за нивото на защита на лични данни в платформата на третата страна. ПАРАЛЕЛ не дава никакви декларации или гаранции относно начина, по който данните за потребителя се съхраняват или използват на сървъри на трети страни. Препоръчваме да прегледате декларацията за поверителност на всеки сайт на трета страна, свързан с нашия сайт, за да определите как те използват личната ви информация.

13. Промени в политиката за защита на лични данни.

13.1 При необходимост "ПАРАЛЕЛ 83 " ЕААД си запазва правото да променя своята политика за конфиденциалност. Всички промени ще бъдат публикувани на сайта за информация на посетителите относно типа на събираните данни, използването им и обстоятелствата, при които тези данни могат да бъдат разкрити на трети лица. Проверявайте периодично тази страница, ако искате да наблюдавате промените.

13.2  ПАРАЛЕЛ се задължава да прилага и съблюдава мерките за конфиденциалност и защитеност на информацията непрекъснато, като неразделна част от своята дейност.